CHRONOLOGIA ORGANIZACJI

1972

Klub Różdżkarza w Oleśnie - działalność od 11 września 1972 roku do 11 kwietnia 1974 roku Zebranie założycielskie osób pragnących założyć stowarzyszenie odbyło się 3 lipca 1972 roku w mieszkaniu inż. Pawła Spojdy.

1973

Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy – założenie
Z dniem 26 lutego 1984 roku WSR zakończyło działalność. Uchwałą Walnego Zgromadzenia postanowiono zmienić nazwę na Wielkopolskie Stowarzyszenie Psychotroniczne, wiązało się to również ze zmianą form działalności.

1974

Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy – rejestracja

1975

Stowarzyszenie Radiestetów w Opolu - zebranie założycielskie odbyło się 7 stycznia 1975 roku - udział wzięło 19 osób. Po wielu miesiącach przekonywania i odwoływania się od zakazu działania Urząd Wojewódzki 6 września 1975 roku wyraził zgodę na prowadzenie działalności na terenie województwa opolskiego.

1976

Stowarzyszenie Radiestezyjne – Warszawa - powstanie stowarzyszenia

1979

Klub Radiestetów „Winogrady” rozpoczyna działalność w 1979 roku

1980

Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie – rejestracja

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy w Bydgoszczy
– powołanie 22 kwietniu 1980 roku na spotkaniu w Klubie Energetyk w Bydgoszczy przez prezesa stowarzyszenia Ignacego Łuczaka,
w lipcu tego roku rozpoczęcie działalności Klubu Radiestezyjnego przy DK AGORA w Bydgoszczy przez członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy z siedzibą w Poznaniu.

1981

Gdańskie Stowarzyszenie Radiestetów

Centrala Usługowo-Wytwórcza „Różdżkarz” – rozpoczyna działalność w styczniu 1981 roku. Przejęła działalność gospodarczą prowadzoną przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy.

Klub Radiestetów Poznańskich – powołanie na spotkaniu w dniu 24 lutego 1981 roku

Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy – Wojewoda Poznański, na podstawie dekretu o stanie wojennym, pismem z dnia 17 grudnia 1981 roku zawiadomił o konieczności ograniczenia działalności statutowej Stowarzyszenia. Prezes WSR na podstawie jednoosobowego kierownictwa w okresie stanu wyjątkowego rozwiazuje jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, w tym Koła.

1982

Klub Radiestetów przy DK AGORA – na spotkaniu członków założycieli Klubu w dniu 8 marca 1982 roku w związku ze zmianami w WSR w Poznaniu określono samodzielność Klubu.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy – Wojewoda Poznański decyzją z dnia 26 listopada 1982 roku zawiesił działalność Stowarzyszenia

1983

Wielkopolskie Stowarzyszenie Różdżkarzy – decyzja Wojewody Poznańskiego z dnia 26 listopada 1982 roku o zawieszeniu działalności Stowarzyszenia, w związku ze złożonym przez Zarząd Stowarzyszenia odwołaniem, zostaje uchylona z dniem 26 stycznia 1983 roku. Jednocześnie zostaje ustanowiony kurator dla Zarządu Głównego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy.

Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Radiestezji i Psychotroniki - początek działalności od 27 stycznia 1983 roku; Rejestracja działalności – 20 marca 1986 roku – nr ew. 18

Towarzystwo Psychotroniczne w Warszawie
- rejestracja 12 grudnia 1983 – kontynuacja działalności Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie

Stowarzyszenie Radiestetów w Radomiu
- 17 czerwca 1983 roku - rej. 51

Śląski Dyskusyjny Klub Miłośników Radiestezji w Bytomiu
– działał od 1983 do 1988 roku tj. do czasu powołania Stowarzyszenia Miłośników Radiestezji w Bytomiu – organizacji kontynuującej działalność Klubu.

Z inicjatywy kilku członków Gdańskiego Stowarzyszenia Radiestetów, w 1983 r. powstaje Spółdzielnia Pracy Radiestetów “RADIUS”.
W Spółdzielni pracę podjęli: Kazimierz Sadowski, Barbara Chudoba, Maria Krysiewicz, Stanisław Wańkowicz, Witold Nowikow, Leszek Grombala i Stanisław Ślepowroński.

1984

Stowarzyszenie Radiestetów w Koninie
- rozpoczęcie działalności - 8 stycznia 1984 roku

Rada Koordynacyjna Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych – formalnie powołana na III Spotkaniu Przedstawicieli Stowarzyszeń i Klubów Radiestezyjnych i Psychotronicznych obradującą w dniach 27-29 stycznia 1984 roku w Bydgoszczy. Inicjatywa powołania Rady, jako formy organizacyjnej umożliwiającej sprawną współpracę niezależnych Klubów i Stowarzyszeń, miała swój początek w 1982 roku.

Stowarzyszenie Radiestezyjne w Bydgoszczy
– kontynuacja działalności Klubu Radiestezyjnego przy DK AGORA w Bydgoszczy
Inicjatywa powołania: Rada Klubu na posiedzeniu w październiku 1983 roku
Rejestracja: 27 kwietnia 1984 roku
I Walne Zebrania 18 maja 1984 roku

Wielkopolskie Stowarzyszenie Psychotroniczne
– od 26 lutego 1984 roku. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy w dniu 26 lutego 1984 roku postanowili zmienić nazwę na Wielkopolskie Stowarzyszenie Psychotoniczne, wiązało się to również ze zmianą form działalności. Część członków WSR niezadowolona z tego postanowiła powołać Polskie Stowarzyszenie Różdżkarzy – organizacja ta nie została zarejestrowana, a komitet organizacyjny rozwiązał się.

1985

Towarzystwo Psychotroniczne w Warszawie informuje o zamiarze zorganizowania zebrania założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych w dniu 30 marca 1985 roku w lokalu Towarzystwa w Warszawie ul. Noakowskiego 10 m.54. Zamiar kończy się niepowodzeniem.

1987

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne – Warszawa – rejestracja 5 lutego 1987 roku – kontynuacja działalności Towarzystwa Psychotronicznego w Warszawie

Stowarzyszenie Radiestezyjne w Grudziądzu - działa od 10 października 1987 roku

Stowarzyszenie Radiestezyjne w Płocku

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych z siedzibą w Bydgoszczy
- zebranie założycielskie 30 maja 1987 roku
- rejestracja 6 listopada 1987 roku
- spotkanie akcesyjne 13 listopada 1987 roku
- I posiedzenie Rady Federacji 12 grudnia 1987 roku

1988

Kujawskie Stowarzyszenie Radiestetów – Włocławek - działa od 10 marca 1988 roku

Stowarzyszenia Miłośników Radiestezji w Bytomiu – organizacja kontynuująca działalność Śląskiego Dyskusyjnego Klubu Miłośników Radiestezji w Bytomiu działającego od 1983 roku

1989

Towarzystwo Radiestezyjne w Sławnie - rozpoczęcie działalności od 17 stycznia 1989 roku

Psychotroniczne Stowarzyszenie Rozwoju Wyższej Świadomości REFUGIUM w Łodzi - rozpoczęcie działalności od 23 lutego 1989 roku

1990

Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów BIOPOL Warszawa - działa od 20 listopada 1990 roku

Stowarzyszenie Działań Ekologicznych we Wrocławiu - rozpoczęcie działalności w 1990 roku

1991

Tyskie Autonomiczne Stowarzyszenie Koegzystencji, Ekologii, Radierstezji i Nauki TASKERN działa od 27 czerwca 1991 roku

1992

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji Warszawa
- zebranie założycielskie - 8 kwiecień 1991 roku
- rejestracja - 6 sierpnia 1992 roku - oficjalny początrek działalności
- I Walne Zgromadzenie - 8 października 1992

1993

Stowarzyszenie Bioenergoterapeutów „Mazowsze” – Łódź - działa od 24 czerwca 1993 roku

Polskie Stowarzyszenie Naturoterapeutów z siedzibą w Poznaniu - prezes Andrzej Augustyniak
- powstanie organizacji - 3 lipca 1993 rok
- przeniesienie siedziby do Gdyni - 27 listopada 1997 roku

1994

Zrzeszenie Radiestetów i Bioenergoterapeutów Polskich z siedzibą w Raciborzu
- rejestracja: 21 grudnia 1994 roku - Prezes Zarządu: Zdzisław Hudak
- zakończenie działalności - w 1996 roku

1995

Polskie Zrzeszenie Bioenergoterapeutów Dyplomowanych
- zebranie założycielskie - 22 kwietnia 1995 roku - prezes: Marek Pilkiewicz - wpis do Rejestru Zrzeszeń pod nr SPG-8 - 10 czerwca 1996 roku
- zmiana rejestru z zrzeszenia na stowarzyszenie w 2005 roku

1996

Krajowy Cech Radiestetów i Bioenergoterapeutów
- zebranie założycielskie - 12 maja 1996 roku z siedzibą w Raciborzu- Starszy Cechu - Prezes Zarządu: Zdzisław Hudak
- wpis do Rejestru Cechów - 25 września 1996 roku
- zmiana siedziby do Katowic w 1998 roku

1997

Stowarzyszenie Radiestetów, Bioenergoterapeutów i Homeopatów Ziemi Lubelskiej
Stowarzyszenie zostało powołane 17 stycznia 1997 roku
rejestracja - Sąd Wojewódzki w Lublinie po uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie
wpisany do rejestru stowarzyszeń dział "A" pod poz. Rej. St. Nr 1722.

Małopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów
- zebranie założycielskie - grudzień 1996 roku z siedzibą w Krakowie
- wpis do Rejestru Cechów - kwiecień 1997 roku

Polskie Stowarzyszenie Naturoterapeutów - prezes Maria Lisiecka
- przeniesienie z siedziby z Poznania do Gdyni - 27 listopada 1997 rok

1999

Pomorski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów
- wpis do Rejestru Cechów - 8 lipca 1999 roku
- Starszy Cechu: Maria Lisiecka

2001

Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy
Zebranie założycielskie – 19 marca 2001 roku
Rejestracja – 14 maja 2001 roku
Zjazd Inauguracyjny – 22 czerwca 2001 roku

Polski Cech Bioenergoterapeutów Warszawa
Rejestracja - 19 października 2001 roku

2002

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji powstałe 23 lipca 2002 roku

2003

Klub Radiestetów „Winogrady” powstały w 1979 roku przyjmuje nazwę Klub Radiestetów „Winogrady” im. Czesława Spychalskiego – prezes dr inż.arch. Jan Kasiński

2004

Polski Cech Radiestetów Warszawa
Rejestracja - 25 sierpnia 2004 roku

2005

Polskie Zrzeszenie Naturoterapeutów Dyplomowanych zmiana nazwy z Polskiego Zrzeszenia Bioenergoterapeutów Dyplomowanych
oraz rodzaju rejestru z zrzeszenia o charakterze zawodowym na stowarzyszenie
- walne zebranie - 1 marca 2005 roku - prezesem zostaje: Ryszard Tomaszewski
- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KSR 0000235293 - 6 czerwca 2005 roku

Niezależny Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Tychach
Rejestracja – 15 kwiecień 2005 roku

Stowarzyszenie Radiestetów „Winogrady” im. Czesława Spychalskiego
– kontynuacja działalności Klubu Radiestetów „Winogrady” im. Czesława Spychalskiego – prezes Jarosław Suchojad
Rejestracja - czerwiec 2005 roku

Polski Cech Psychotroniczny - Łódź - starszy cechu: Karol Jóźwiak
Rejestracja - 4 listopada 2005 roku

2007

Lubelski Cech Naturoterapeutów i Radiestetów - Lublin
Rejestracja - 23 maja 2007 rokuUtworzenie: 9 marca 2008 roku

Aktualizacja: III - 9 kwietnia 2008 roku